دانلود رمان پسر بسیجی دختر تیگزاسی ۱

دانلودرمان پسر بسیجی دختر تیگزاسی1

دانلود رمان پسر بسیجی دختر تیگزاسی ۱

نام رمان: پسر بسیجی دختر تیگزاسی۱

نویسنده: نازیm

ژانر : عاشقانه

تعداد صفحات : ۱۷۳

خلاصه رمان:

.روبه تو سجده میکنم دری به کعبه باز نیست  بس که طواف کردمت مرا به حج

نیاز نیست  به هرطرف نظر کنم نماز من نماز نیست  مرا به بند می کشی ازاین

رهاترم کنی  زخم نمیزنی به من که مبتلا ترم کنی  ازهمه توبه میکنم بلکه توباورم

کنی  قلب من ازصدای توچه عاشقانه کوک شد  تمام پرسه های من کنار توسلوک

شد  عذاب می کشم ولی عذاب من گناه نیست  وقتی شکنجه گرتویی شکنجه

اشتباه نیست  قلب من ازصدای تو چه عاشقانه کوک شد  تمام پرسه های من کناره تو سلوک شد..

بخشی از رمان:

ساعته رمیزی باب اسفنجیم گوشمو کرکردبود باچشمای نیمه باز بالشو به سمته ساعتم پرت
کردم ای توروحت اخه کی توی مزاحمو اختراع کرد فایده نداره بااین که بابالشتم اونو زدم روزمین
داره ول میچرخه دیگه اعصابم خورد شده بود مجبور شدم ازخوابه نازم بلند شم وصدای این
ساعتو خفه کردم وقتی صداشو خفه کردن ی نفسه راحتی کشیدم اخیش دوباره به خوابه نازم
برگشتم هنوز سرم به بالش نرسیده که نوبته موبایلم شد گریم گرفت خدا چقد بدبختم صفحه ی
گوشی رو نگاه کردم اسمه مریم توش بود گوشیرو ورداشتم الوو ..
ـــ
. مریم .الو کوفت الو درد الو مرض هنوز خوابی میدونی ساعت چنده میدونی چند شنبس میدونی
باکدوم استادی امروز کلاس داریم
..ــ
.من . ممنون که حاله بنده رو پرسیدی دومن این که امروز باکدوم خری کلاس داریم که دوسته
موادبمو پریشون کرده..