header
header

تعریف کردن بزرگان از خانم ها

تعریف کردن بزرگان از خانم ها

تعریف کردن بزرگان از خانم ها

دختران دو دسته اند : دسته اول آنهایی که زیبا هستند و فورا ازدواج میکنند و دسته دیگر آنهایی که به دانشگاه میروند (شاو)   زن چون کراوات است، هم مرد را زیبا نگه میدارد هم حلقوم او را می فشارد (ویکتور هوگو)   زن از این متأثر نمیشود که به او توجه کنید، بلکه تأثر او از این است که به او توجه کنید و بعد از او دور شوید (تواین)   با زنان همانطور ...

»»» ادامه مطلب...

برچسب ها :

a b